راهنمای پودمان پنج درس نصب و راه‌اندازی پایه دهم

ژوئن 23, 2020

متغیر result می تواند از چه نوع باشد؟

ژوئن 23, 2020

پروزه جدیدی به نام consloepopulation ایجاد کنید و کد زیر را در آن وارد کنید برنامه را با مقادیر د اده شده در جدول زیر اجرا کرده . جدول را تکمیل کنید.

ژوئن 23, 2020

در تبدیل یک عبارت ریاضی به معادل ان در سی شارپ درج پرانتز در چه مواقعی ضروری است؟

ژوئن 23, 2020

پروژه جدیدی بنام week را ایجاد و کر زیر را در متد main بنویسید آیا برنامه خطا دارد؟

ژوئن 23, 2020

چرا هیچ کدام از if ها بلاک ندارند؟

ژوئن 23, 2020

هرکدام از else ها مربوط به کدام if است؟

ژوئن 23, 2020

پروزه جدیدی با نام Triangle ایجاد کنید. می توانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.