راهنمای پودمان چهار درس نصب و راه‌اندازی پایه دهم

ژوئن 23, 2020

چگونه بدون برنامه نویسی میتوان رنگ زمینه رنگ قلم اندازه قلم و نام قلم را تغییر داد؟

ژوئن 23, 2020

آیا تغییر کد برنامه برای نمایش اطلاعات افراد مختلف مناسب است؟چرا؟

ژوئن 23, 2020

متغیر باید چه ویژگیهایی داشته باشد ؟ چرا؟

ژوئن 23, 2020

واژگان کلیدی را که تاکنون آموخته اید بنویسید.

ژوئن 23, 2020

با استفاده از راهنمای ماکروسافت قوانین نامگذاری دیگری پیدا کنید.

ژوئن 23, 2020

در مورد سایر روش های نام گذاری تحقیق کنید.

ژوئن 23, 2020

بررسی کنید چرا برای کد ملی بهتر است نوع داده غیرعددی انتخاب شود؟

ژوئن 23, 2020

خط سبز زیر نام متغیر چه هشداری می دهد؟

ژوئن 23, 2020

برای داده از نوع بایت چه محدوده ای از اعداد مجاز است؟ با استفاده از راهنمای مایکروسافت پاسخ خود را بررسی کرده و جدول زیر را کامل کنید.

ژوئن 23, 2020

نوع داده با پیشوندهای Sو U را در کتاب همراه هنرجو پیدا کنید.

ژوئن 23, 2020

محدوده مجاز Byte و Sbyte را با یکدیگر مقایسه کنید.