پودمان سه | واحد یادگیری پنج

گزینه های Remove Page Numbers و Format Page Numbers چه کاربردی دارند؟

گزینه Format Page Numbers برای تغییر فرمت شماره گذاری به صورت حروف الفبای فارسی، انگلیسی و و همچنین تعیین عدد شروع جهت شمارهگذاری استفاده میشود. گزینه Remove Page Numbers برای حذف شماره گذاری استفاده میشود.

نظر بدهید