پودمان پنج | واحد یادگیری نه

پروزه جدیدی به نام consloepopulation ایجاد کنید و کد زیر را در آن وارد کنید برنامه را با مقادیر د اده شده در جدول زیر اجرا کرده . جدول را تکمیل کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

 

سال جمعیت تعداد خانوار خروجی جواب
90(کشور) 75149669 21185647 3 3.55
90(کاشان) 323371 95314 3 3.39
90(فارس) 93941 24765 3 3.79

نظر بدهید