پودمان سه | واحد یادگیری پنج

آیا کتاب شما یك سند است؟ چرا؟

بله، زیرا تشکیل شده از متن، تصویر و عناصر دیگر برای انتقال اطلاعات است.

نظر بدهید