پودمان سه | واحد یادگیری پنج

گزینه های زیر چه کاربردی در جست و جو دارند؟

 Match Case : در متنهای انگلیسی در هنگام جستجو به کوچکی و بزرگی حروف اهمیت می دهد.

Ignore whit – space characters : در جستجو از نویسههای فضای خالی صرفنظر میشود

نظر بدهید