پودمان سه | واحد یادگیری پنج

کنجکاوی چه شرایط دیگری میتوانیم برای عبارت جست و جو معین کنیم؟

Use Wildcards : امکان استفاده از عالمات جایگزینی مانند ( * و؟ ) را میسر می سازد. Sounds Like : کلماتی که دارای تلفظ یکسان هستند ولی هجي (spell) متفاوت دارند را پیدا می کند. Find all word forms : تمامی اشکال ممکن برای کلمه یا عبارت تایپ شده را پیدا می کند. Format : با کلیک روی این دکمه منویی گشوده می شود که می توان در آن تنظیمات مربوط به قالب بندی را انجام داد، می توان با انتخاب هر کدام در کادر ظاهر شده جهت جستجوی پیشرفته تنظیمات آن را انجام داد.

Special : این دکمه امکان جستجوی کاراکترهای خاص را فراهم می سازد. No Formatting : تنظیمات جستجو با قالب بندی را حذف می کند.

نظر بدهید