پودمان یک | واحد یادگیری یک

کدام دکمه صفحه کلید کار دکمه شروع را انجام می‌دهد؟

دکمه ویندوز

نظر بدهید