پودمان سه | واحد یادگیری پنج

کاربرد سایر گزینه های شکل 49 را بنویسید.

Delete Columns : حذف ستون جدول

Delete Rows : حذف سطر جدول

Delete Table : حذف کامل جدول

نظر بدهید