پودمان یک | واحد یادگیری دو

چگونه می‌توان نماد روی میز کار نمایش داد؟

در میز کار نمایش داده و راست کلیک کرده.

نظر بدهید