پودمان یک | واحد یادگیری یک

چگونه می‌توان به وسیله صفحه کلید یک پنجره را جابه‌جا کرد؟

با کلید tab

نظر بدهید