پودمان یک | واحد یادگیری دو

چگونه می‌توان بدون استفاده از موس به انتخاب های قبلی اضافه کرد؟

با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+c

نظر بدهید