پودمان سه | واحد یادگیری پنج

چگونه میتوان فهرست خودکار را بدون حذف کردن، با فهرست دستی جایگزین کرد؟

 اگر فهرست خودکار از طریق گزینه Table of Content انتخاب شود. فهرست دستی حذف خواهد شد و فهرست خودکار اضافه میشود.

نظر بدهید