پودمان یک | واحد یادگیری یک

پنجره باز را به هر یک از چهار گوشه میز کار بکشید نتیجه چیست؟

بزرگتر می‌شود.

نظر بدهید