پودمان سه | واحد یادگیری پنج

پس از درج 1 .و * در ابتدای خط و فشردن فاصله به طور معمول چه اتفاقی می‌افتد؟

بعد از درج 1 و * فاصله فهرست شمارهگذاری شده یا قالب شماره ایجاد می‌شود.

بعد از درج * و فاصله یك فهرست نشاندار با نشان • ایجاد می‌شود.

نظر بدهید