پودمان پنج | واحد یادگیری ده

پروزه جدیدی با نام Triangle ایجاد کنید. می توانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر
خروجی مقدار c مقدار b مقدار a
true 8 5 4
true 5 5 5
false 1 9 5

از عملگرهای منطقی استفاده کنید برنامه را اجرا کرده نتایج را دوباره با مراحل قبل مقایسه کنید.

خروجی مقدار c مقدار b مقدار a
true 8 5 4
true 5 5 5
false 1 9 5

نظر بدهید