پودمان پنج | واحد یادگیری ده

هرکدام از else ها مربوط به کدام if است؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

بیرونی ترین else مربوط به (reza) if و داخلی ترین  else مربوط به if(123456)

نظر بدهید