پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

نوع داده با پیشوندهای Sو U را در کتاب همراه هنرجو پیدا کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

داده های با پیشوند S داده های علامت دار هستند و داده ها با پیشوند Uداده های بدون علامت هستند.

نظر بدهید