پودمان یک | واحد یادگیری یک

نماد تعیین شده در شکل نشان‌دهنده کدام تنظیم است؟

عوض کردن زبان سیستم به دلخواه.

نظر بدهید