پودمان یک | واحد یادگیری یک

منظور most used در این بخش چیست؟

به معنای برنامه های کاربردی.

نظر بدهید