پودمان یک | واحد یادگیری یک

معنای پیام no signal چیست؟

ویندوز آن سیستم بالا نمی‌آید یا کابل آن به کامپیوتر متصل نیست.

نظر بدهید