پودمان سه | واحد یادگیری پنج

معادل فارسی عبارت Find whole words only چیست؟

به معنی ( فقط کلمات کامل را پیدا کنید) است.

نظر بدهید