پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

محدوده مجاز Byte و Sbyte را با یکدیگر مقایسه کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

با توجه به اینکه داده بایت فقط اعداد مثبت و صفر را ذخیره می کند می توان در آن اعداد صفر تا حداکثر 255 را ذخیره کرد. اما در اسبایت به دلیل اینکه اعداد منفی نیز ذخیره می شود می توان اعداد منهای 128 تا 127 را ذخیره کرد.

نظر بدهید