پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

متغیر باید چه ویژگیهایی داشته باشد ؟ چرا؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

به فضایی که برای ذخیره داده ها کنار گذاشته شده است متغیر می گویند. متغیرها دو نوع هستند و برای ذخیره داده ها استفاده می شوند دارای یک نام و یک مقدار هستند.به فضایی که برای ذخیره داده ها کنار گذاشته شده است متغیر می گویند. متغیرها دو نوع هستند و برای ذخیره داده ها استفاده می شوند دارای یک نام و یک مقدار هستند.

نظر بدهید