پودمان سه | واحد یادگیری پنج

غیر از اقدام برای جست و جو، چگونه میتوان پنل ناوبری را نمایش داد؟

در زبانه View و گروه Show میتوان گزینه Navigation Pane را فعال کرد.

نظر بدهید