پودمان سه | واحد یادگیری پنج

عناصر دیگر فهرست، از لحاظ قالب بندی چگونه اند؟

قالب بندی که برای گزینه اصفهان تعیین شد برای سایر عناصر فهرست تخصیص داده میشود. در واقع قالب بندی عنصر فعلی با زدن Enter و درج عنصر جدید، روی آن اعمال می‌شود.

نظر بدهید