پودمان سه | واحد یادگیری پنج

سه گزینه شکل 34 که با باز کردن فهرست سبك ها مشاهده می شوند، چه کاربردی دارند؟

Modify Table Style : ویرایش سبك جدول.

Clear : پاکسازی سبك جدول.

New Table Style : ايجاد يك سبك جدول جديد.

نظر بدهید