پودمان یک | واحد یادگیری دو

دو روش برای عمل کپی بنویسید.

CTRL+C – کلیک راست وانتخاب گزینه کپی

نظر بدهید