پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

خط سبز زیر نام متغیر چه هشداری می دهد؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

به این معنا است که متغیر تعریف شده ولی در برنامه استفاده نشده است.

نظر بدهید