پودمان سه | واحد یادگیری پنج

تفاوت گزینه های paste option چیست؟

  1. keep Source Formatting: کپی با فرمت متن منبع
  2. merge formatting: کپی با فرمت متن مقصد
  3. keep text only: کپی بدون هیچ فرمتی

وقتی میخواهیم متن به هما ن شکل منبعی که از آنجا کپی شده در قسمت جدید قرار بگیرد از گزینه ی 1 استفاده میکنیم. وقتی میخواهیم متن به فرمت قسمتی در بیاد که در آنجا کپی میشود از گزینه ی 2 استفاده میکنیم. وقتی که میخواهیم فقط متن ساده رو کپی کنیم بدون این که فرمت خاصی داشته باشد از گزینه ی 3 استفاده میکنیم.

نظر بدهید