پودمان یک | واحد یادگیری دو

ترجمه پیام خطی نمایش داده شده شکل 31 و 32 چیست؟

این یعنی اسمی که در آن کادر نوشتیم غلط یا غیر مجاز است.

نظر بدهید