پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

بررسی کنید چرا برای کد ملی بهتر است نوع داده غیرعددی انتخاب شود؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

برای متغیرهایی که نیاز به انجام محاسبات ندارند بهتر است از نوع داده غیرعددی استفاده شود

نظر بدهید