پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

برای داده از نوع بایت چه محدوده ای از اعداد مجاز است؟ با استفاده از راهنمای مایکروسافت پاسخ خود را بررسی کرده و جدول زیر را کامل کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر
نوع داده محدوده
Sbyte 127 تا منهای 128
Byte 0 تا 255
Short 32767 تا منهای 32768
uShort 0 تا 65535
int 2147483647 تا منهای 2147483648

نظر بدهید