پودمان یک | واحد یادگیری یک

با بسته شدن در رایانه قابل حمل درچه حالتی قرار خواهد گرفت؟

مستطیی شکل.

نظر بدهید