پودمان یک | واحد یادگیری دو

اگر پوشه یا پرونده ای انتخاب نشده باشد با کلیک کردن روی ابزار invert selection چه اتفاقی می افتد؟

از حالت انتخاب خارج می‌شود.

نظر بدهید