پودمان سه | واحد یادگیری پنج

اگر سلول ها حاوی متن یا عناصر دیگر باشند و ادغام روی آنها صورت گیرد، چه اتفاقی برای محتوای سلولها می افتد؟

محتوای سلول ها ادغام می شوند و هر کدام در یك بند از سلول ادغام شده قرار میگیرد.

نظر بدهید