پودمان یک | واحد یادگیری دو

اگر دیسک سختی دارای چهار درایو باشد وسیستم دارای یک دیسک نوری ویک حافظه فلش چگونه نام گزاری میشوند؟

بر اساس حروف الف با یا روی نماد پوشه.

نظر بدهید