پودمان یک | واحد یادگیری یک

اگر برنامه ای باز باشد با حذف میزکار چه خواهد شد؟

آن برنامه حذف خواهد شد.

نظر بدهید