پودمان یک | واحد یادگیری یک

اگر برنامه‌ای باز باشد نتیجه فشردن alt+f4 چیست؟

از برنامه خارج می‌شود.

نظر بدهید