پودمان یک | واحد یادگیری دو

اگر بخواهیم پوشه‌ای به نام پوشه ایجاد کنیم عکس العمل سیستم عامل چیست؟

اتفاق خاصی نمی افتد فقط همان نام در آن منطقه ایجاد می‌شود.

نظر بدهید