پودمان سه | واحد یادگیری پنج

الگوهای آماده اسناد چه مزیتی دارند؟

یکی از امکانات نرم افزار Word مجموعه آفیس مایکروسافت، ایجاد و استفاده از قالب یا Template است که سرعت کار را باال می برد. در یك قالب از پیش تعریف شده، تنظیمات صفحه و استایل متن و پاراگرافها و هدینگها و تبها و موارد مختلف دیگر، به گونهی خاصی تنظیم شده تا کاربر این مراحل را هر بار که فایل جدید ورد ایجاد میکند، تکرار نکند. حتی میتوانید عکس و عنوان ابتدا و متن انتهای صفحه را هم در قالب آماده خود بگنجانید.در نرمافزار ورد مایکروسافت میتوانید چند قالب مختلف برای کارهای مختلف بسازید و برای تسریع کارهایی مثل ایجاد فرمها، نامههای اداری، پروژه و پایان نامه و تحقیقات درسی و موارد دیگر از آن استفاده کنید.

نظر بدهید