پودمان سه | واحد یادگیری پنج

از کادر Table of Content چگونه میتوان برای افزایش یا کاهش سطوح فهرست مطالب استفاده کرد؟

با استفاده از کادر Show Levels در پنجره Table of Content میتوان تعداد سطح ها را مشخص کرد.

نظر بدهید