پودمان یک | واحد یادگیری دو

آیا پرونده داخل پوشه فشرده هم رنگ آبی نمایش داده می‌شوند؟

بله

نظر بدهید