پودمان یک | واحد یادگیری دو

آیا روش دیگری برای مشخصات پوشه یا پرونده وجود دارد؟

کلیک راست روی پرونده انتخاب شده وانتخاب گزینه آخرآن.

نظر بدهید